HOME     News     DIC Safety Operations Poster 2021

DIC Safety Operations Poster 2021

โปสเตอร์จากประธาน อิโนะซัง ประจำปี 2564 กล่าวถึง  การทำงานใดๆให้ตรวจสอบงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานความปลอดภัยพื้นฐานหรือไม่


เพราะหากเบี่ยงเบนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และจะต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยละเอียด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุ